Stowarzyszenie Debra Polska Kruchy Dotyk

Pisma z NFZ dotyczące świadczeń realizowanych przez szpitale cz.2

W odpowiedzi na pismo z 27 kwietnia 2020 r., znak: Techn/2020/AW/21/04,  w sprawie realizacji świadczeń dla pacjentów z pęcherzowym oddzielaniem naskórka, proszę o przyjęcie poniższego. Produkt rozliczeniowy: 5.52.01.0001536 Okresowa kontrola z zaopatrzeniem w niezbędne produkty, z załącznika 1b do zarządzenia Nr 184/DSOZ/2019 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne (z późn. zm.), obejmuje: wizytę, zaplanowanie oraz wydanie zaopatrzenia w niezbędne produkty na okres do 6 miesięcy, w ciągu 14 dni od wizyty. Oznacza to, że lekarz wydający pacjentowi zlecenie na zaopatrzenie w niezbędne produkty stosowane w  leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka (wg wzoru z załącznika 17b do zarządzenia) określa w nim aktualne zapotrzebowanie na przedmiotowe produkty (w ujęciu miesięcznym), ale może je zaplanować na okres maksymalnie do 6 miesięcy. Jest to istotne szczególnie w aktualnym czasie, w którym, zgodnie z przyjętą polityką, w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo lub zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego. W każdym przypadku należy ocenić i wziąć pod uwagę uwarunkowania i ryzyka dotyczące stanu zdrowia pacjentów i prawdopodobieństwo jego pogorszenia. W opinii Centrali Funduszu zasadnym jest, aby w obecnym czasie korzystać z elektronicznej formy przesyłania dokumentów, a oryginał zlecenia dostarczyć do realizującego je świadczeniodawcy po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego. Jest to zbieżne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433), zgodnie z którym
2
w okresie od 14 marca 2020 r. do odwołania pacjent nie ma obowiązku dostarczenia do świadczeniodawcy (szpitala, poradni) oryginału skierowania, w związku z umieszczeniem pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COVID-19 niezbędne jest podejmowanie przez kierujących podmiotami leczniczymi działań, które pozwolą na zapewnienie maksymalnego, możliwego do uzyskania bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego. Zorganizowanie bezpiecznego funkcjonowania podmiotu leczniczego odnosi się do każdego aspektu dotyczącego organizacji jego pracy, w tym także kwestii podniesionej w  przedmiotowym piśmie dotyczącej odbioru zaordynowanych produktów ze szpitala. Należy stwierdzić, że zarządzający podmiotami leczniczymi podejmują decyzje, w  oparciu o wydane akty prawne, zalecenia i rekomendacje, dotyczące udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w podległych im jednostkach. Zobowiązani są w tym zakresie kierować się dobrem pacjentów, aby nie odebrać im szans na leczenie bądź nie dopuścić do pogorszenia stanu ich zdrowia poprzez zaprzestanie kontynuacji terapii czy poprzez jej niepodejmowanie. Odnosząc się z kolei do pkt 4 i 5 przedmiotowego pisma należy stwierdzić, że produkt rozliczeniowy: 5.53.01.0001650 Produkty stosowane w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka (lub podejrzenia tej choroby kodowanego rozpoznaniem Q81.9) obejmuje wyroby medyczne stosowane w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka wymienione w  obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Obejmuje wyroby medyczne / produkty lecznicze / żywność specjalnego przeznaczenia medycznego stosowane pomocniczo, które wyczerpująco wymienione są w załączniku nr 17a do ww. zarządzenia. Zapotrzebowanie powinno odnosić się do realnych potrzeb pacjenta wynikających z zasad zaplanowanego postępowania medycznego. Należy zaznaczyć, że to na lekarzu realizującym świadczenie, polegające na okresowej kontroli pacjenta z pęcherzowym oddzielaniem naskórka, ciąży obowiązek weryfikacji zlecenia (załącznik nr 17b do zarządzenia), z zachowaniem dbałości o faktyczne potrzeby pacjenta. Informuję, iż poszczególne oddziały wojewódzkie Funduszu postępują wg jednolitych zasad, opierając się na zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, jak i stanowiskach i wytycznych Centrali Funduszu wydawanych w tym zakresie.

Nasi partnerzy

Nasi partnerzy